Перевод имен с греческого

Перевод имен с греческого

Перевод имен с греческого

1 имя

по имени Пётр ονομάζομαι Πρτρος•

знать кого по имени ξέρω κάποιον ονομαστικά•

крестное имя βαφτιστικό όνομα•

имя и фамилия ονοματεπώνυμο.

имя судна όνομα σκάφους•

под именем με το όνομα (που φέρει το όνομα).

человек с большим именем άνθρωπος με μεγάλο όνομα•

крупные имена τα μεγάλα ονόματα (οι φημισμένοι, οι ξακουστοί)•

очернить чьё-то доброе имя αμαυρώνω τη φήμη κάποιου.

имя существительное όνομα ουσιαστικό.

2 имя

3 имя

как ва́ше и́мя? — πώς σας λένε

назва́ть по и́мени — κατονομάζω, ονοματίζω

библиоте́ка и́мени Ле́нина — η βιβλιοθήκη Λένιν

от и́мени…— εξ ονόματος

во и́мя ми́ра — για την ειρήνη

4 имя

5 имя

6 имя

См. также в других словарях:

ИМЯ — выражение языка, которое может использоваться в качестве подлежащего или именной части сказуемого в простом предложении «S есть Р» (или: «. есть. »). Напр., выражения «Гарвей», «Менделеев» и «человек, открывший кровообращение» являются И.,… … Философская энциклопедия

ИМЯ — ср. названье, наименованье, слово, которым зовут, означают особь, личность. Имя предмета, названье; имя животного, кличка; имя человека. собствено имя, по угоднику, ангельское, крестное и рекло, которое встарь не оглашалось; отчество или вич;… … Толковый словарь Даля

имя — ’имя в библейском смысле не только название, но сущность и значение именуемого (Быт.17:5 ,15; 1Пар.22:9 ; Иер.20:3 ; Деян.13:8 ; Фил.2:9 10; Евр.1:4 ; Евр.7:2 ). Теперь имя человеку и предметам зачастую дается как метка, знак, с целью отличить их … Библия. Ветхий и Новый заветы. Синодальный перевод. Библейская энциклопедия арх. Никифора.

Имя — постоянное название, присвоенное человеку, животному, иногда вещи, служащее для их отличия от других, подобных им существ или вещей. Большинство житейских имен, по происхождению своему, представляется прозвищем, связано с тем или иным свойством… … Литературная энциклопедия

Имя — ИМЯ постоянное название, присвоенное человеку, животному, иногда вещи, служащее для их отличия от других, подобных им существ или вещей. Большинство житейских имен, по происхождению своему, представляется прозвищем, связано с тем или иным… … Словарь литературных терминов

имя — ’имя в библейском смысле не только название, но сущность и значение именуемого (Быт.17:5 ,15; 1Пар.22:9 ; Иер.20:3 ; Деян.13:8 ; Фил.2:9 10; Евр.1:4 ; Евр.7:2 ). Теперь имя человеку и предметам зачастую дается как метка, знак, с целью отличить их … Полный и подробный Библейский Словарь к русской канонической Библии

ИМЯ — ИМЯ, род. и дат. имени, именем, имени, мн. имена, имён, именам, ср. 1. Отличительное название, обозначение человека, даваемое при рождении. Дать кому нибудь имя. Как его зовут по имени? «Как вас по имени отчеству?» Достоевский. Колхозница, по… … Толковый словарь Ушакова

имя — Название, прозвание, прозвище, отчество, фамилия, псевдоним; кличка, наименование, термин, титул, фирма; звание, эпитет. Названия (предметов), терминология, номенклатура. См. репутация, слава.. громкое имя, давать имя, носить имя, побираться… … Словарь синонимов

Имя — Воспитание * Величие * Гений * Здравый смысл * Идеал * Манеры * Мнение * Мораль * Помощь * Поступок * Привычка * Репутация * Совет * Тайна * Талант * Характер … Сводная энциклопедия афоризмов

Имя — ШEFF … Википедия

ИМЯ — ИМЯ, имени, мн. имена, имён, именам, ср. 1. Личное название человека, даваемое при рождении, часто вообще личное название живого существа. Собственное и. Его и. Иван. И. и отчество. Звать по имени кого н. Имена античных богов. Как Ваше и.? Дать и … Толковый словарь Ожегова

Передача русского имени с греческого: Βλαδίμιρος — Владимир или Владимирос?

В качестве предисловия к моей статье процитирую Д.И. Ермоловича (Имена собственные на стыке языков и культур, стр. 133): «Переводчик не в силах устранить объективные диалектические противоречия, связанные с функционированием имени в иной языковой среде, но он может и обязан знать о них и в максимальной степени учитывать их в своей работе. Благодаря этому мы вполне можем избежать субъективных ошибок и неточностей. При этом, конечно, необходимо опираться на тот богатый опыт, который накоплен предшествующими поколениями переводчиков и лингвистов».

Итак, описываю проблему:

В документах гражданки Греции русского происхождения (въехала в Грецию из одной советской республики, родители русские) имя отца указано «ΒΛΑΔΙΜΙΡΟΣ». На основании копии паспорта отца установлено, что он – гражданин России и его имя – «Владимир».

Вопрос: вправе ли переводчик передать имя «ΒΛΑΔΙΜΙΡΟΣ» как «Владимир» и, если это возможно, как это правильно оформить?

Относительно передачи имен собственных в переводе консульским департаментом рекомендованы две публикации: Д.И. Ермолович — Имена собственные на стыке языков и культур и Р. С.Гиляревский, Б.А. Старостин — Иностранные имена и названия в русском тексте. Опираясь на эти работы, попытаемся разобраться в том, как правильно передавать имена и фамилии.

Согласно общей теории перевода известны несколько принципов (иногда в сочетании) передачи имен и фамилий. В настоящий момент рекомендуется использовать принцип практической транскрипции, суть которого заключается в записи иноязычных имён и названий с помощью исторически сложившейся орфографической системы языка, на который они передаются. Практическая транскрипция использует обычные знаки (буквы) языка-приёмника без введения дополнительных знаков.

Ермолович пишет (стр. 19): «при передаче ИС прежде всего ставится задача как можно точнее передать средствами принимающего языка (то есть языка перевода) звучание исходного имени. Этот принцип получил название транскрипции, и он является главным современным принципом передачи ИС на русском языке».

При практической транскрипции иногда бывает сложно обратно восстановить транскрибированное имя: «Практическая транскрипция является средством включения слов одного языка в текст другого с приблизительным сохранением звукового облика этих слов. Неизбежная приблизительность практической транскрипции — следствие несовпадения ряда фонем в различных языках» (Гиляревский, Старостин, стр. 14).

И далее: «Практическая транскрипция является одним из наиболее ярких примеров взаимодействия языков на современном этапе. Протранскрибированное имя — это слово уже не иноязычное, но ещё и не вполне русское, и его положение в речи всегда представляет проблему как для языковеда, так и для читателей любых текстов. Недаром наибольшее количество опечаток встречается в собственных именах» (Гиляревский, Старостин, стр. 37).

Метод практической транскрипции часто в силу указанных выше сложностей сочетают с транслитерацией. Под транслитерацией подразумевается ориентация на письменную (графическую) форму слова (см. Ермолович, стр. 15). Она часто предпочтительна при работе с документами, где необходимо сохранить возможность безошибочного восстановления на исходный язык имени. Так, для передачи национальных имен латиницей в заграничном паспорте в Росси используется стандарт ИКАО (https://www.icao.int/publications/Documents/9303_p2_cons_ru.pdf), с оговорками указанными в Приказе ФМС России от 26.03.2014 № 211 (пункт 28.1.8 ). В Греции так же есть стандарт ELOT 743 и соответствующие руководства: http://www.passport.gov.gr/anakoinoseis-deltia-typou/anakoinoseis-deltia-typou/anagraphe-ton-onomateponumikon-stoikheion-me-latinikous-kharakteres-epi-ton-diabaterion.html

Вот варианты передачи на греческий имени Владимир, которые дают греческие переводчики с английского на крупнейшем греческом форуме переводчиков:

Vladimir -> Βλαντίμιρ, Βλαδίμηρος, (εσφ.) Βλαντιμίρ

Как видно, профессиональные греческие переводчики передают имя Владимир по принципу практической транскрипции, если речь идет о современниках или известных персонах двух предыдущих столетий.

Vladimir Putin Βλαντίμιρ Πούτιν — транскрипция
Vladimir Lossky Βλαντίμιρ Λόσκι
Vladimir Jirinovski Βλαντίμιρ Ζιρινόφσκι
Vladimir Kramnik Βλαντίμιρ Κράμνικ
Vladimir Voronin Βλαντίμιρ Βορόνιν
Vladimir Nabokov Βλαντίμιρ Ναμπόκοφ
Vladimir Mayakovsky Βλαντίμιρ Μαγιακόβσκι
Vladimir Vyssotski Βλαντίμιρ Βισότσκι
Vladimir Nabokov Βλαντίμιρ Ναμπόκοφ

Если же речь идет об исторических или религиозных деятелях, то используется традиционная передача имен, принятая в соответствующей литературе.

Vladimir II Monomakh Βλαδίμηρος Μονομάχος

Vladimir the Great Βλαδίμηρος Α’ ο Μέγας, Βλαδίμηρος Α’ του Κιέβου

Вот что пишут Гиляревский и Старостин о традиционной передаче имен (см. подробнее стр. 54): Отклонением от принятого порядка транскрибирования иностранного собственного имени на русский язык является передача по традиции. Это — не перевод, не транскрипция н тем более не транслитерация (хотя в отдельных случаях традиционная передача может совпадать с любым из этих трех способов заимствования), но своего рода «четвертый способ» передачи. Суть его состоит в том, что между заимствуемым именем (или частью его) и формой его (или этой части) в заимствующей (в данном случае русской) графике не существует соответствия, которое было бы связано с какими-либо действующими и обязательными в настоящее время правилами; эта передача является исторически сложившейся».

Эта проблема тесно связана с передачей общеевропейских личных имен (Ермолович, стр. 79): «Для переводчика, впрочем, чаще актуален другой вопрос при передаче общеевропейских личных имен: вопрос выбора между традиционным для русского языка вариантом передачи по методу транспозиции и вариантом по методу практической транскрипции. То есть при передаче имени Nicholas мы должны выбрать между вариантами Николай и Николас, Michael — Михаил и Майкл, Gabriel — Гавриил и Гэбриэл, Martha — Марфа и Марта и т.д.».

Помимо перечисленных выше принципов, Д.И. Ермолович подробно описывает принцип транспозиции (стр. 24): «Транспозиция заключается в том, что ИС в разных языках, которые различаются по форме, но имеют общее лингвистическое происхождение, используются для передачи друг друга». Но это актуально больше для передачи имен стран бывшего Советского Союза.

Для регламентации передачи имен граждан в документах (паспортах, свидетельствах) для греческих переводчиков и сотрудников уполномоченных органов существуют руководства Министерства иностранных дел Греции. Так, например, относительно «эллинизации» имен и фамилий в письме за номером протокола Φ131360/20006/13 указано:

«Όσον αφορά δε στον εξελληνισμό των ονοματεπωνυμικών στοιχείων πολιτογραφημένων, τονίζουμε ότι αυτή αφορά μόνο πολιτογραφημένους ομογενείς και συνίσταται στην προσθήκη ελληνικής κατάληξης στο επώνυμο» (В том, что касается эллинизации имени и фамилии натурализованных граждан, подчеркиваем, что она касается только натурализованных экспатриантов и заключается в добавлении греческого окончания к фамилии).

И далее: «Διευκρινίζουμε εδώ ότι ο εξελληνισμός κυρίου ονόματος πολιτογραφημένου ομογενή συνίσταται σε μεταφορά «επί το ελληνικότερο» του κυρίου ονόματος, στη μορφή που ο διοικούμενος επιθυμεί (… Βασιλάκ σε Βασιλάκης ή Βασίλης ή Βάσος …) και όχι σε μετάφραση του ξένου ονόματος στα ελληνικά ( π.χ. Γκαλίνα σε Φωτεινή), η οποία είναι αλλαγή κυρίου ονόματος» (Подчеркиваем, что эллинизация основного имени натурализованного экспатрианта заключается в изменении основного имени на «более греческое» в форме, как того пожелает заявитель (Василак на Василакис или Василис или Васос…), а не в переводе иностранного имени на греческий (например, Галина на Фотини), что является изменением основного имени».

В какой-то степени, добавление к имени греческого грамматического окончания связано с описанной у Гиляревского и Старостина проблемой склонения протранскрибированного имени и фамилии (стр. 44): «Всякое протранскрибированное имя, хотя бы и взятое из языка, где не существует категории рода, в русском языке немедленно получает грамматический род». По сути, окончание мужского рода -ος, добавленное к имени Βλαδίμιρ, типично для большинства греческих имен и позволяет в дальнейшем склонять имя по падежам согласно греческой грамматике. Однако, авторы указывают на разнобой в словоизменении протранскрибированных антропонимов (стр. 46), цитируя Калакуцкая Л. П. Словоизменение антропонимии в русском литературном языке. А Д Д . М. , 1982. с. 62.

Передача звука «д» в имени «Владимир» не буквосочетанием ντ, а буквой δ не соответствует принципам транслитерации и практической транскрипции.

Исходя из всего вышеизложенного, очевидно, что в моем случае, передача русского имени Владимир на греческий язык посредством традиционной передачи или же «эллинизации» – результат недостаточной осведомленности переводчика о господствующих принципах перевода на греческий язык, проще говоря, трагическая ошибка, которая влечет за собой серьезные последствия. Во всех документах имя указано единообразно и ошибочно.

С точки зрения закона, переводчик должен переводить на русский язык имена и фамилии в документах руководствуясь принципами транслитерации и отчасти практической транскрипции. Соответственно, переводчик может передать Βλαδίμηρος на русский язык только как «Владимирос», хотя мы понимаем, что дело в предыдущем неверном переводе на греческий.

Что показательно, переводчики греческого Министерства иностранных дел последовательно передают Δημήτρης — Дмитрий, Βλαδίμιρος – Владимир при переводе на русский язык (у меня есть на руках перевод спорных документов, сделанный в греческом МИДе). В соответствии с российской практикой, как видно из всего вышеизложенного, это является неверным. Как собственно, и в соответствии с греческой практикой.

Решением данной ситуации является изменение имени в греческих документах в соответствии с установленными в Греческой Республике правилами (по решению прокурора (суда)).

Имеется еще один вариант: пока не менять имя в греческих документах, а установить родство клиента с ее отцом по имени Владимир на основании решения российского суда. Тогда станет возможной подача документов на гражданство. А тем временем, все равно сделать необходимые изменения в греческих документах для их последующего перевода на русский язык).

Как назвать?

Значение имен и их истоки.

Имя твое — птица в руке,
Имя твое — льдинка на языке,
Одно единственное движенье губ,
Имя твое — пять букв.
(Марина Цветаева)

Когда ожидается появление на свет ребенка, то перед родителями встает вопрос: какое имя дать младенцу? Ведь имя — это первый подарок, если не считать самой жизни, который они преподносят своему ребенку, и подарок этот — на все время.

В основном главный критерий при выборе имени — нравится — не нравится. Существуют еще семейные традиции. В давние годы принято было называть детей по имени отца, деда, бабушки. Выбирая имя для ребенка, следует также считаться с его отчеством и фамилией, чтобы не появлялись Шехерезады Степановны, Ромуальды Моськины или Анастасии Африкановны. Также посмотрите, как характер ребенка будет сочетаться с характерами родителей. Так матери Наталии — мягкой, тактичной женщине — очень трудно найти общий язык с дочерью, названной Еленой, Екатериной или Татьяной, которые отличаются резкостью и своенравностью. А папа Роман, считающий, что домашнее хозяйство дело сугубо женское, никогда не поймет сына Илюшу, проявляющего заботу о доме, словно девочка, с младенческих лет.

Древние были уверены, что судьба человека, города и даже государства предначертана его именем. С этим представлением связан и сегодняшний обычай изменения имени. Как и у древних, он предполагает перемену в судьбе. Именно в этом смысл того, что, вступая в брак, женщина берет имя (фамилию) мужа. Так поступают писатели и актеры, сочиняя себе псевдоним; меняют имя, принимая пострижение или церковный сан, вступая в тайное общество; создают никнеймы в Internet, примеряя на себя другой образ.

Для каждой эпохи характерны свои имена. В Древней Руси родители называли младенцев «от взора и естества», т.е. от внешнего вида или особых примет, от обстоятельств, при которых дети появились на свет. Так начинали жизнь на земле Беляй, Чернуха, Глазко, Лобик, Миляй, Ждан, Неждан, Любим, Нелюба, Нечай, Забава, Пискун и так далее.

Не стоит забывать о веяниях моды. Моду на имена создавали литература, музыка, политические деятели. В годы царствования того или иного государя появлялось множество младенцев, которых нарекали царственным именем. Известны курьезные случаи, когда люди обращались к властям с прошением о смене имени на новое (в честь вступившего на престол императора).

Имя Татьяна считалось простонародным, но благодаря легкому перу Пушкина, стало чрезвычайно популярным. В 60х годах была мода на Анжелик, а в 90х на Марианн и Вероник. Вспомните популярные сериалы: книжный про Анжелику (Анн и Серж Голон) и телевизионный «Богатые тоже плачут» (Вероника Кастро в роли Марианны).

Итак, новый календарь имен появился после 1917 года. Помните, как булгаковский Шариков взял себе имя по новому календарю — Полиграф Полиграфович? Не думайте, что писатель пошутил или утрировал действительность. Все так и было в действительности. Например, отрывной календарь Северо-Западного Промбюро на 1925 год 7 февраля рекомендовал имена Томас и Мора, так как в этот день родился писатель-утопист Томас Мор. В этом календаре есть Луначары, Академы, Бланкины, Вилены (Владимир Ильич Ленин), Пятьвчеты (пятилетку в четыре года), Желдоры (железная дорога) и много разных несуразных имен.

В последние годы, когда мы стремимся к возвращению былых традиций и устоев, детей называют старинными именами, непопулярными в годы советской власти. Поэтому сейчас на слуху имена Марфа, Евдокия, Никита, Данила.

Также список имен пополняется за счет того, что самостоятельными становятся просторечные формы некоторых имен. Например, календарное имя Ксения превратилось в Оксану и Аксинью, Елена в Алену, Ирина в Арину.

Но сколько бы раз не менялись моды, Россия верна именам своих святых, мучеников и героев. Сергеи, Александры, Ильи, Екатерины, Ольги и многие другие гордые, нежные, романтические имена остаются любимыми для нас. Выбирая имя для своего малыша, родители стараются, чтобы было оно благозвучным и ласковым.

Чем руководствоваться при выборе имени?

Красивым звучанием? Памятью о друге? Желанием увековечить имя близкого родственника? Модой? Что требуется от имени? Существовавшие в прошлом святцы облегчали и упрощали задачу, но сейчас у нас появилась свобода выбора.

Красивых имен в мире очень много, как и красивых одежд. Но мы выбираем из множества платьев то, которое будем носить с удовольствием, которое подойдет к нашей внешности, советуемся, примеряем его. Так и имя — оно не может быть случайным.

 • Прежде всего, имя должно быть не слишком длинным и трудным. Лучше, если оно легко произносится и запоминается как само по себе, так и с отчеством. Имя обязано звучать красиво, быть изящным по форме, чтобы человеку нравилось собственное имя.
 • Тройка «имя, отчество и фамилия» должны быть благозвучны при совместном произношении. И посмотрите, чтобы в этом сочетании не было нагромождения согласных. Гармоничное звучание возникает в том случае, если ударение в имени и отчестве приходится на одинаковый по счету слог, если на стыке имен и отчеств не появляется четырех согласных или двух гласных.
 • Желательно, чтобы имя не затрудняло образования ласкательных форм (Светочка, Санечка, Сашенька, Василек, Алинушка и т. д.). Таким образом появится возможность передавать различные нюансы отношения к человеку.
 • Побеспокойтесь и о том, чтобы имя не вызывало неприятных ассоциаций. Не следует называть ребенка в честь покойных близких, например, брата, сестры, бабушки, дедушки, дабы не подвергать повторению нежелательных коллизий ушедших из жизни родственников.

Выбор имени — дело весьма ответственное, хотя и кажется довольно простым. Не забывайте еще вот о чем: у каждого из нас есть свое, личное представление о красоте и свои вкусы. Однако, выбирая имя, нельзя считаться только с собственным вкусом, ведь носить имя будете не вы, а судить о нем — не только вы.

Хочется дать еще один совет, связанный с выбором имени для дочерей. Нежелательно называть девочек именами, ведущими начало от мужского имени, если вы не хотите, чтобы у ваших дочерей сложился мужской характер. Многочисленные наблюдения показали, что женщины с «мужскими» именами (Александра, Антонина, Серафима, Валерия, Виктория, Феодора, Евгения, Апполинария, Клавдия, Василиса, Василина, Констанция, Михайлина, Яна, Валентина, Августа, Олеся, Павла, Павлина, Юзефа, Стефания; Генриетта, Виталия и др.), как правило, имеют сложный характер, они настойчивы, упрямы и властны. В их характере преобладают твердые, мужские черты. Примером могут служить имена Евгений и Евгения. Евгений — ласковый, спокойный, уравновешенный человек. Евгения — упряма, не очень ласкова, строптива, трудна в общении. Судьба у женщин, названных «мужскими» именами, чаще всего не усыпана розами.

Да, если бы родители в момент выбора имени своему чаду думали не только о том, что оно им нравится, а обо всей дальнейшей жизни новорожденного человека, то наверняка было бы, например, много Полин, потому что это почти забытое в России имя несет в себе необычайную женственность. Полины — идеальные жены и матери. И вряд ли часто встречалось бы имя Герман, награждающее мужчин не лучшими качествами:

Греческие собственные имена

Как звучали греческие имена две с половиной — три тысячи лет назад мы, конечно, не знаем. Хотелось бы, тем не менее, придерживаться какой-то единой точки зрения, чтобы читать греческие тексты и, в частности, имена собственные насколько возможно ближе к оригиналу.

Существует две традиции прочтения греческих текстов: рейхлинова и эразмова или итацизм и этацизм. Подробнее об истории этих двух фонетических схем можно прочитать на странице греческое произношение. Коротко можно сказать, что рейхлиново произношение древнегреческого в русском переводе более традиционное, почти архаичное, но устаревшее, а эразмово — современное и повсеместно принятое и в Европе, и у нас в современных текстах.

Правильно было бы пользоваться эразмовым произношением, но очень многие греческие собственные имена давным-давно утвердились в русской языковой традиции в старом рейхлиновском прочтении или даже в неком комбинированном варианте, и менять сложившееся положение нет ни возможности, ни смысла. Однако, в случаях, где традиционное произношение не сформировалось или существует его вариативность следует пользоваться эразмовым произношением.

Читайте также  Прошутто это что за еда

Не претендуя на полноту и серьезность, сформулирую правила чтения древнегреческих графем и переложения древнегреческих собственных имен на русский язык.

Транскрипция букв и диграфов

Напомню, что итацизм, рейхлиново произношение, традиционное в России «церковное» чтение, на слух более архаичное, но для греческого языка, фактически, новое. Этацизм — попытка реконструкции древнегреческого произношения, предпринятая Эразмом Роттердамским, ставшее де-факто правилом.

В переводах греческих имен мы можем встретить оба варианта (таким образом, можно примерно понять когда и каким образом слово попало в русский язык). Традиционные, устоявшиеся имена и названия, конечно, менять нельзя, но если у имени нет твердой традиции и наличствует вариативность, следует придерживаться эразмова произношения, то есть этацизма.

Транскрипции букв
БукваИтацизмЭтацизмПримеры и примечания
Α α[а][а]Ἀχιλλεύς = Ахиллес
Β β[в][б]Βαρβαρα = Варвара / Барбара
Чередование [в] / [б] можно довольно часто обнаружить в русских заимствованиях: Вероника / Береника, «Библия», «алфавит», «варвары» / «берберы», Вакх / Бахус и т.п.
Γ γ[г]
перед γ κ ξ χ — [н]
между гласными [й]
[г]Γοργών = Горгона
Άγγελος — ангел (интересна уст. форма: аггел), Σφίγξ — Сфинкс
Δ δ[д][д]Δαίδαλος = Дедал
Ε εв начале слова или после гласной [э]
после согласной [е]
[э] [е]Ελλάδα = Эллада
Λέσβος = Лесбос
Ζ ζ[з][з] [дз]Ζεύς = Зевс
В древнегреческом звучала [дз] или, возможно, [зд];
Протасов рекомендует [з] в силу особенностей русского языка
Η η[и][э] [е]Ираклий х ]Произносится как английский глухой th — [т x ]; точного аналога в русском не имеет, передается [т].
В дореформенном русском прямой аналог — «фита», замененная буквой «ф».
Θέμις = Фемида / Темис
Θωμάς = Фома / Томас
Θάλασσα = Фаласса / Таласса (богиня моря)
Ι ι[и]
перед гласной [й]
[и]Ἴκαρος = Икар
Ἰάσων = Ясон (правильно: Иасон)
Κ κ[к][к]
«классическая»[ц]
Κηφεύς = Кефей / Цефей, Κένταυρος = кентавр / Центавр и др.
«Классическая» форма [ц] (производная из латинского); неверна, но весьма популярна; в астрономии — официальная
Λ λ[л] [л’][л]Λήδα = Леда
Мягкое [л’] неправильна, но встречатеся: Ἐφιάλτης = Эфиальт
Μ μ[м][м]Μίνως = Минос
Ν ν[н][н]Νεφέλη = Нефела
Ξ ξ[кс][кс]Ἰξίων = Иксион
ξενί (чужеземка) > Ксения
Ο ο[о][о]Ὀρφεύς = Орфей
Π π[п][п]Ποσειδών = Посейдон
Ρ ρ[р][р]
в начале слова [р х ]
Ῥέα = Рея
В начале слова придыхательный [р х ], русского аналога нет, передается [р]
Σ σ ς[с] [з][с]Σειρῆνος = Сирены
Озванчивалась между гласными: Σίσυφος = Сизиф (уст., правильно Сисиф), но Ἰάσων = Ясон
Τ τ[т][т]Τυφῶν = Тифон
Υ υ[и]
перед гласными [й]
[у]В этацизме произносится как [u]; точного русского эквивалента нет, передается [у]
Гликерия / Лукерья Три древнегреческие буквы
БукваНазваниеПроизношение
Ϝ ϝДигамма[в]
Ϙ ϙКоппа[к]
Ϡ ϡСампи[с]

Определенные сочетания двух гласных букв в греческом языке, так называемые диграфы, часто имеют особое произношение. В итацизме диграфы сливаются в один звук, стягиваются, а в этацизме как правило озвучиваются дифтонгом. Дифтонг — это два звука, переходящие один в другой, при этом оставаясь одним слогом. В русском языке нет дифтонгов, поэтому нам это не очень понятно, а в большинстве языков мира дифтонги обычное явление.

Так же как и в случае одиночных букв, предпочтительна эразмова транскрипция диграфов, если нет иной устоявшейся традиции.

Диграфы
ДиграфИтацизмЭтацизмПримеры и примечания
αιв начале слова или после гласной [э]
после согласной [е]
[аэ] [аи] [ай]Αἰγεύς = Эгей
Ἀΐδης = Аид
конечное [и] часто редуцируется в [й]:
кайнозой эко- (экология, экосистема и т.п.)
конечное [и] часто редуцируется в [й]
ου[у][у] [о] [оу]μοῦσα = муза
Οὐρανός = Уран
Βούτης = Бут
В эразмовом прочтении [у],
в древнегреческом до V в. до н.э. [оу] (не используется в переводах)
Придыхание, ударение и долгота гласных

В древнегреческом языке вполне полноправно существовали фонетические конструкции, которых в современном русском вовсе нет, и поэтому воспринять их нефилологу сходу сложно. (В других языках они сохранились, и их носителям проще.) Некоторые их этих конструкций в русской транскрипции выражатся довольно некоторыми аналогами, а другие просто опускаются.

Вот, в древнегреческом языке было придыхание, и не просто придыхание, а густое придыхание и тонкое придыхание.

В написании густое придыхание обозначается специальным надстрочным диакритическим знаком, дасия ̔ , и на русский язык транслитерируется как [г], хотя было бы правильнее не взрывное [г], а фрикативное [х]. Впрочем, точно оно не совпадает ни с тем, ни с другим. Раньше густое придыхание опускалось вовсе. Много греческих имен прочно вошло в русский язык в эразмовом прочтении, хотя в литературе можно найти и старые варианты тех же слов, которые кажутся довольно забавными:

 • Ἥρα = Гера и Ира (от которой «герои» и «ирои»),
 • Ἑρμῆς = Гермес и Эрмий,
 • даже Ὅμηρος = Гомер и Омир

и многие-многие другие. С другой стороны, существует множество и обратных примеров, когда густое придыхание традиционно опускается: Ελλάδα = Эллада.

Тонкое придыхание, псили ̓ , или «твердый приступ», «гортанная смычка», «гортанный взрыв», производится размыканием голосовых связок, что-то вроде тихонького вскашливания. В русском его можно подслушать в некоторых междометиях, вроде «не-а!» или язвительного «ой-ой-ой», редуцированного до «‘о- ̓о- ̓о!» То, что я попытался воспроизвести значком псили — густое придыхание. В древнегреческом оно встречалось повсеместно. (Знатоки немецкого утверждают, что именно оно придает характерную грубоватость этому языку.)

Тонкое придыхание никак и никогда не транслитерировалось на русский, всегда опускалось в переводах. Впрочем, в старинных церковных книгах оно использовалось, хотя и чисто формально; соответствующий типографский знак назывался смешно звательце.

Ударение в древнегреческом языке тоновое (или музыкальное). В русском ударение силовое: ударный гласный звучит громче. У греков ударный гласный звучал другим тоном, выше. Более того, существовало три ударения: острое, тупое и облеченное, которые отличались высотой и динамикой тона: тон в ударном гласном звуке мог повышаться от нормального к высокому или понижаться от высокого к нормальному. Все это совершенно невоспроизводимо в языке с силовым ударением (моя знакомая филологиня так описала речь эллинов: они мяукали ), а потому все ударные тонкости просто опускается и передаются обыкновенным ударением.

Это случается, однако, только в лучшем случае: часто ударения в греческих именах и привычных нам звучаниях переводов совершенно не совпадают.

Греческие гласные были разными до длинноте звучания: они были долгими и краткими. Скажем, было о-долгое (большое) ω «о-мега» и о-краткое (маленькое) ο «о-микрон»; дифтонги звучали как однослоговый долгий двутоновый звук. Эти особенности также не воспроизводимы в русском языке и потому опускаются в переводах древнегреческих имен собственных.

Окончания

С окончаниями греческих имен собственных в русских переводах зоопарк. Мы читаем Крон и Кронос, Гермес и Гермий, Ахилл и Ахиллес, Калхант и Калхас и т.п. Чтобы понять правила формирования окончаний, придется немного углубиться в филологические особенности греческого, а за одно вспомнить школьные основы русского языка.

Переводы с греческого собственных имен основываются НЕ на именительном падеже с его окончанием, а на корне слова, к которому затем добавляется правильное русское окончание. Корень же слова ищется в форме косвенного падежа, а не в в именительном падеже; здесь тонкость и отличие от русского: корень слова в именительном падеже может быть изменен. Так или иначе, за косвенным падежом придется лезть в словарь (если, конечно, вы не владеете свободно древнегреческим, но тогда вы это и не читаете).

Вот алгоритм определения окончания собственного греческого имени в переводе на русский.

 1. Определяется корень слова через его косвенный падеж: Γίγας = ος (род.), Ἀθηνᾶ > ᾶς (род.), Προμηθεύς > έως (род.), Κρόνος > ο (род.)
 2. В мужском роде окончание отбрасывается: Γίγας = ος (род.) > гигант (не «гигантос» и не «гигас»), но см. п.п.4 и 5.
 3. В женском роде к корню добавляется окончание женского рода для русского языка: Ἀθηνᾶ > ᾶς (род.) > Афин
 4. Если окончание в косвенном падеже оказалось -έως в переводе используется окончание -ей: Προμηθεύς > Προμηθ (род.) > Промет.
 5. Если корень оказался односложным, окончание именительного падежа можно, благозвучия ради, не отбрасывать: Κρόνος > Κρόν ο (род.) = Крон.

На материалах статей В.Н. Ярхо, М. Протасова, учебникам жревнегреческого языка А.Ч.Козаржевского, С.И. Собалевского, М.Н. Славятинской.

Перевод имен с греческого

Информация о Святой Горе, история и современная жизнь

Cвятая Гора Афон — земной удел Божией Матери

Для греков Афон стал хранилищем национальных традиций, той частью Греции, где в течение более тысячи лет хранились греко-христианские традиции, литература и подлинно византийские обряды.Это священный кладезь неизвестных до сих пор источников по исследованиям в области богословия, философии, истории, византийского и послевизантийского искусства и .

СВЯТЫНИ

Обители Афона, чудотворные иконы и Святые мощи

Сокровища древней Византии

Гора Афон — самая богатая сокровищница византийского наследия.

ПОЕЗДКИ

Паломничество на Афон, программы наших поездок

Наши возможности для Вашей поездки

Мы разработали 7 программ посещения Святой Горы Афон: Это обычные индивидуальные поездки на Афон. Групповые организованные поездки. Семейные туры — мужчина с сыном на Афоне, жена в отеле. Персональные поездки для высокопоставленных лиц на высшем уровне. Программы для онкологических больных и бездетных мужчин. Также новые поездки — поездки по православным святыням Греции.

МЕДИА

Фото, видео, аудио, фильмы, книги, рассказы об Афоне

Виртуальное путешествие на Афон

Медиа раздел, в котором будут содержаться все видео фильмы об Афоне, аудио записи песнопений афонских монахов, интересные фотографии Афона, книги, статьи и многие другие материалы.

Перевод всех русских имен на греческий язык — тест

3

Перевод всех русских имен на греческий язык — тест

pic2Для наших паломников мы создали удобную возможность перевести русские женские и мужские имена на греческий язык.

Мы создали базу, состоящую из около 600 русских имен (все самые распространенные и древние). Для того, чтобы воспользоваться созданием поминовения Вам необходимо в столбце слева вводить русские имена строго в именительном падеже. На греческий язык они переводятся автоматически уже в родительном падеже. Имена нужно писать не в церковно-книжной форме, а в разговорной: не Иоанн, — а Иван, не Алексий, — а Алексей. Также существует возможность выбрать тип поминовения: о здравии или о упокоении и срок поминовения (обычные поминовение (на 1 литургию), сорокоуст (на 40 литургий), и на год). Система все переведет автоматически, сформирует готовый шаблон записки и предложит ее распечатать в нужном количестве.
Кроме имен поминаемых, в записках допускаются следующие уточнения перед именами:
Патриарх, архиепископ, митрополит, епископ, архимандрит, игумен, игумения, иеромонах, иеродиакон, монах, монахиня, послушник, послушница, протоиерей, иерей, диакон, болящий, болящая, младенец, со чадами. Строго на 1 строчку. Например: Патриарх Кирилл.

Монахи на Афоне не устанавливают таксу за прием поминовений. Пожертвование идет по доброй воле паломника. Но обычно за обычную записку 12-15 имен паломники оставляют 3-10 евро. За сорокоуст 20-50 евро. За годовую 100-200 евро. (1 имя). Это не значит, что Вы обязаны следовать этому принципу. Подавайте столько, сколько позволяет финансовое состояние и расположение сердца.
В поминовениях об упокоении нельзя писать имени покончивших с собой. В записках нельзя также писать имена усопших, причисленных к лику святых. Они теперь сами будут молиться перед Господом за нас!

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector